Biljartvereniging de Voorstad

Biljartvereniging De Voorstad

Huishoudelijk Reglement


INHOUD

1. NAAM, ZETEL EN DUUR 2. DOEL EN MIDDELEN
3. LEDEN
4. DONATEURS

5. BESTUUR
6. BESTUURSTAKEN
7. DE VOORZITTER
8. DE SECRETARIS
9. DE PENNINGMEESTER
10. OVERIGE BESTUURSLEDEN
11. DAGELIJKS BESTUUR
12. ALGEMENE VERGADERING
13. BESTUURSVERGADERING
14. COMMISSIES
15. CONTRIBUTIE
16. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 17. SCHORSING
18. AANSPRAKELIJKHEID
19. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 20.GEDRAGSREGELS
21. ZAALNORMEN
22. KLEDING
23. STICHTING
24. OPENINGSTIJDEN
25. TRAININGSTIJDEN
26. COMPETITIE
27. ONVOORZIENE VOORVALLEN
28. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Biljartvereniging De Voorstad Huishoudelijk Reglement

1. NAAM, ZETEL EN DUUR

De vereniging draagt de naam: Biljartvereniging ‘De Voorstad’.

De vereniging is gevestigd te Deventer. Speellocatie: De Dam, Walstraat 111, 7411 GL Deventer.

De vereniging bestaat op neutraal levensbeschouwelijke grondslag.

De vereniging is opgericht op 17 september 1943 en is voor onbepaalde tijd aangegaan.

2. DOEL EN MIDDELEN

De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van de keusport carambole. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. het organiseren van wedstrijden en evenementen van de keusport carambole en het bevorderen van de deelname van haar leden aan die wedstrijden en evenementen;

 2. hetverkrijgenvanhetlidmaatschapvandeKoninklijkeNederlandseBiljartBond,naderaante duiden als KNBB;

 3. het verkrijgen van het lidmaatschap van de KNBB Vereniging Carambole, nader aan te duiden als KVC Sectievereniging Carambole.

3. LEDEN

De vereniging kent leden en donateurs.

 1. Leden van de vereniging zijn personen die na aanmelding als zodanig zijn aangenomen.
  De aanvraag tot toelating als lid dient schriftelijk bij een bestuurslid van de vereniging te worden ingediend

 2. Hetbestuurslidvulteeninschrijvingsformulierindatdoorhetaspirant-liddientteworden ondertekend. Na een goedkeurend gesprek met het bestuur wordt hiervan kennis gegeven aan de leden via het infobulletin.

 3. Indien vijf of meer leden binnen vier weken met reële argumenten bezwaar maken om betrokkene als lid van de vereniging toe te laten, wordt betrokkene het lidmaatschap geweigerd. Het bestuur deelt de aanmelder binnen zes weken mee of hij al dan niet als lid is toegelaten.

 4. Degenediehetlidmaatschapisgeweigerd,kantegendezeafwijzingnietinberoepgaan.

a. Degene die als lid is afgewezen kan zich na een jaar opnieuw als lid aanmelden.

4. DONATEURS

 1. Donateurs steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de bijdrage van donateurs is minstens de helft van de contributie die leden betalen.

 2. Donateursmogengeenfunctieindeverenigingbekleden.Zijhebbengeenstemrechtenzij kunnen uit het feit dat zij donateur zijn ook geen enkel recht ontlenen.

 3. Donateurs mogen zonder uitzondering het clublokaal bezoeken. Zij kunnen echter geen gebruik maken van de biljarts, behalve op uitnodiging en mits andere leden hier geen bezwaar tegen maken.


Biljartvereniging De Voorstad Huishoudelijk Reglement

5. BESTUUR

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie leden die door en uit de algemene vergadering worden gekozen. De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of verhindering wordt bij bestuursbesluit geregeld.

6. BESTUURSTAKEN

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen binnen zijn bevoegdheden volledig te behartigen. Als in de volgende artikelen een functionaris als “hij” of “hem” wordt aangeduid dient hiervoor in voorkomende gevallen “zij” of “haar” gelezen te worden.

7. DE VOORZITTER

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en sluit deze als hij meent dat de onderwerpen voldoende zijn behandeld. Hij is echter verplicht deze weer te hervatten als een derde van aanwezige leden dit wil.

8. DE SECRETARIS

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij een jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst, register of kaartsysteem bij, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

9. DE PENNINGMEESTER

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en legt schriftelijk alle ontvangsten en uitgaven zodanig vast dat de financiële situatie van de vereniging altijd duidelijk en inzichtelijk is.

Administratieve organisatie:

Het aangaan van contracten, het accorderen van offertes, het bestellen van goederen of diensten etc. heeft in alle gevallen vooraf de goedkeuring van het Bestuur nodig.
Alle facturen worden tijdens bestuursvergaderingen vooraf aan het bestuur voorgelegd, al dan niet geaccordeerd en opgenomen in de notulen

Het bestuur wordt maandelijks door de penningmeester geïnformeerd door middel van toezending van de V&W-rekening en balans.

Gelden die niet nodig zijn ten behoeve van de lopende uitgaven, worden zo nodig door hem belegd in overeenstemming met door het bestuur te stellen regels.

Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij schriftelijk verslag uit over zijn beheer en dient hij een begroting in voor het nieuwe verenigingsjaar.


Biljartvereniging De Voorstad Huishoudelijk Reglement

De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene vergadering.

Hij is verplicht de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken die de kascommissie van hem verlangt. Deze verplichting bestaat voor hem ook naar het bestuur dat hem altijd ter verantwoording kan roepen.

10. OVERIGE BESTUURSLEDEN

Indien het bestuur naast een voorzitter, een secretaris en een penningmeester bestaat uit één of meerdere bestuursleden, bepaalt het bestuur welke taak ieder van de bestuursleden in het bijzonder zal hebben te vervullen.

11. DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen dat wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur behandelt zaken die geen uitstel gedogen. Het deelt haar besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.

12. ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Ieder lid brengt in de algemene vergadering één stem uit. Een geschorst lid is niet stemgerechtigd.

a. Het bijeenroepen van de algemene vergadering
Jaarlijks wordt uiterlijk 30 juni een algemene vergadering gehouden.
De oproep geschiedt door een mededeling in de officiële mededelingen van het bestuur of door een schriftelijke of elektronische oproep aan de leden.
De termijn van de oproep bedraagt ten minste 3 weken vóór de datum van de vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste 10% van de stemgerechtigde leden, het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting.
Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.

Behalve in het in de vorige alinea bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een algemene vergadering wordt gehouden.

b. Toegangalgemenevergadering
Alle leden hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering. Voorts hebben toegang degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de vergadering van de algemene leden vergadering.

c. Agenda
Tegelijk met de oproep van de algemene vergadering wordt de agenda drie weken voor de dag
van de algemene vergadering door publicatie in de officiële mededelingen of door toezending ter kennis van de leden gebracht. De agenda met bijbehorende stukken kunnen ook langs elektronische weg worden toegezonden voor zover zij over deze mogelijkheid beschikken.


Biljartvereniging De Voorstad Huishoudelijk Reglement

De agenda van de algemene vergadering bevat onder meer:
a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag van het bestuur;
c. het financieel verslag van het bestuur;
d. het verslag van de kascommissie;
e. het goedkeuren van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar; f. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur;
g. het vaststellen van de contributie en van eventuele andere bijdragen;
h. het goedkeuren van de (meerjaren)begroting voor het volgend boekjaar;
i. het voorzien in vacatures;
j. het behandelen van de agenda van de algemene vergadering van de Sectievereniging Carambole; k. de rondvraag.

Uiterlijk twee weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste 3 leden een voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda van de algemene vergadering toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting.
De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

d. Besluiten
Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de vereniging worden genomen.

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.

Besluiten in vergaderingen worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door leden uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid en wanneer schriftelijk is gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is. Ieder lid brengt in de desbetreffende vergadering één stem uit. Een lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Een lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd.

De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.

Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald.
Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt

Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van 3 leden, die geen lid van het bestuur zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.


Biljartvereniging De Voorstad Huishoudelijk Reglement

e. Overigebepalingen:
De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie.

De leden kunnen zich laten adviseren door deskundigen, die kunnen worden toegelaten tot de algemene vergadering. Over het toelaten van deskundigen tot de algemene vergadering wordt door de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen beslist. Deze deskundigen hebben uitsluitend gedurende de periode van beraadslaging over het onderwerp waarin zij deskundig zijn, toegang tot de algemene vergadering.

Indien er een vacature is in het bestuur, vermeldt de agenda of de uitnodiging de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door zichzelf of op voordracht van drie andere leden voor of tijdens de algemene vergadering worden aangemeld. Zijn er geen tegenkandidaten, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

13. BESTUURSVERGADERING

Bestuursvergaderingen worden naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden, belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet ten minste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

14. COMMISSIES

Kascommissie:
De kascommissie bestaat uit twee leden. Ieder jaar treedt een der leden af, met dien verstande dat een lid maximaal twee jaren achtereen deze functie mag uitoefenen.

De kascommissie onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van het bestuur en brengt daarvan verslag uit aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door deze gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de kascommissie. Goedkeuring strekt de leden van het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.

Andere commissies:
Andere commissies kunnen door de algemene vergadering worden ingesteld. De commissies staan het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Bestuursleden kunnen, met uitzondering van de kascommissie, ook in commissies worden benoemd. Commissies worden op de jaarlijkse algemene vergadering voor een jaar gekozen. Aftredende leden zijn direct herkiesbaar met uitzondering van het bepaalde in het vorige lid.


Biljartvereniging De Voorstad Huishoudelijk Reglement

15. CONTRIBUTIE

 1. De contributie die de leden dienen te betalen wordt bij besluit van de algemene vergadering vastgesteld. Indien daartoe voor of tijdens een algemene vergadering geen voorstel wordt gedaan, worden de bestaande contributies gecontinueerd.

 2. Geencontributiehoefttewordenvoldaangedurendedeperiodewaarovereenlidisgeschorst.

 3. Betalingen dienen jaarlijks op factuur uiterlijk binnen 4 weken in zijn geheel te worden betaald.

 4. Alshetlidookna2herinneringen/aanmaningendecontributienietbetaalt,wordthetlidper

  direct geschorst totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
  Gedurende de periode van schorsing mag het lid niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten. De penningmeester meldt dit aan het lid en aan de betreffende teamleider.

 5. Alshetliddecontributieheeftbetaald,maghetlidweerdeelnemenaanwedstrijden,trainingen en verenigingsactiviteiten.

 6. Het definitief niet betalen van contributie kan een reden zijn tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, waarbij hoofdstuk 16 van toepassing is.

 7. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk plaats te vinden per 1 juli. De hieraan gekoppelde contributieverplichting eindigt per dezelfde datum: 1 juli.

16. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  - schriftelijke opzegging door het lid;
  - overlijden van het lid;
  - royement door het bestuur.
  De bepalingen ten aanzien van dit onderwerp gelden ook voor donateurs.

 2. Opzeggingvanhetlidmaatschapdientuiterlijk1julivanhetjaardoorhetlidschriftelijkbijde secretaris van de vereniging te geschieden.
  Het lidmaatschap eindigt dan met ingang van dezelfde datum: 1 juli.

 3. Royement van een lid vindt plaats wanneer dit lid in strijd met reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of zich aan wangedrag schuldig maakt.
  Het bestuur stelt het betrokken lid bij aangetekend schrijven in kennis van het besluit tot royement met vermelding van de reden waarop dit berust. Het lidmaatschap eindigt met ingang van de datum van datering van de schriftelijke kennisgeving, tenzij het bepaalde in lid d van toepassing is.

 4. Hetliddatdoorhetbestuurisgeroyeerdheefthetrechtbinnenveertiendagennaontvangstvan deze kennisgeving, schriftelijk in beroep te gaan bij de secretaris. Zijn/haar bezwaar zal dan in de eerstvolgende algemene vergadering worden behandeld. Zolang in dit beroep niet is beslist, blijft het betrokken lid geroyeerd.

 5. Royementvaneenliddoorhetbestuurdientoverigensindeeerstvolgendealgemene vergadering te worden bekrachtigd.

 6. Degene die door het bestuur geroyeerd is, verliest onmiddellijk alle rechten van het lidmaatschap. Hij is echter gehouden, alle aangegane verplichtingen waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.

Biljartvereniging De Voorstad Huishoudelijk Reglement

17. SCHORSING

a. Ongeacht het bepaalde in artikel 16 is het bestuur bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar te schorsen. Als redenen voor schorsing komen in aanmerking:

 1. handelen in strijd met reglementen of besluiten van de vereniging;

 2. de vereniging op onredelijke wijze benadelen

3. wangedrag;
4. zonder afmelding niet verschijnen op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijdstippen.

 1. Determijnvanschorsingwordtinhetschorsingsbesluitvermeld.

 2. Het lid dat in overeenstemming met dit artikel is geschorst, heeft het recht binnen veertien dagen na bekendmaking schriftelijk in beroep te gaan bij de secretaris. Zijn bezwaar zal dan in de eerstvolgende algemene vergadering worden behandeld. Zolang in dit beroep niet is beslist, blijft het betrokken lid geschorst.

18. AANSPRAKELIJKHEID

De vereniging is niet aansprakelijk voor vergoeding van schaden door individuele leden veroorzaakt.

19. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

a. Rechten leden:

 •   Alle leden: gratis biljarten op één van de beschikbare biljarttafels in de grote zaal beneden indien

  deze niet zijn verhuurd door De Dam.

 •   Competitiespelers: voorkeursrecht op het spelen op de wedstrijdtafels in de bovenzaal.

 •   het recht om op basis van het lidmaatschap van de vereniging tegen betaling van het

  daarvoor geldende contributiebedrag deel te nemen aan de KNBB-avondcompetitie.

 •   het recht om op basis van het lidmaatschap van de vereniging tegen betaling van het

  daarvoor geldende contributiebedrag deel te nemen aan de dagcompetitie Stedendriehoek.

  Attentie:
  Competitiewedstrijden, voorwedstrijden en finales KNBB en -recreanten hebben altijd voorrang. Is tijdens één van deze wedstrijden 1 tafel vrij, dan kan alleen na overleg met de spelers van de andere tafel c.q. de functionerende wedstrijdleider, gebruik worden gemaakt van de vrije tafel.

  b. Verplichtingen leden:

 •   De leden van de teams zijn als zodanig (als team) verplicht om de door de vereniging

  georganiseerde toernooien te ondersteunen d.m.v. arbitrage en/of schrijven van de betreffende

  wedstrijden.

 •   Bij het niet nakomen van de verplichtingen, zonder dat hiervoor een redelijk excuus bestaat, kan

  een sanctie worden opgelegd van extra ondersteunende diensten zoals hierboven bedoeld

 •   Bij het herhaaldelijk niet nakomen van verplichtingen zullen de sancties, benoemd in artikel 17

  (schorsing) worden gehandhaafd.


Biljartvereniging De Voorstad Huishoudelijk Reglement

20. GEDRAGSREGELS

 1. Er wordt van ieder een sportief gedrag en dito houding verwacht, ook als het eens een keer niet mee zit.

 2. Denkersteedsaandateeniedervoorzijnplezierbiljartspeeltendraagertoebijdateenieder dat ook als zodanig kan ervaren.

 3. Alle deelnemers aan het biljarten worden geacht deze (gedrags)regels te kennen en na te komen.

21. ZAALNORMEN

 1. Bij spelen op de wedstrijdtafels is naam en tijd noteren verplicht. Maximum speeltijd is 1 uur ingeval van vervolgreserveringen.

 2. Menisverplichttijdenshetspelenomhorloge,armbandofanderescherpesieradenom hand/pols af te doen.

 3. Er geldt een compleet rookverbod in het clubgebouw

 4. Hetserverenvanconsumptiesindezaaldientzodanigtegeschieden,datspelersen/ofarbiter en/of schrijver daardoor niet worden gehinderd.

22. KLEDING

 1. Bij het spelen van alle officiële wedstrijden dienen de spelers te verschijnen in de door de club voorgeschreven, zwarte pantalon, zwarte schoenen en -sokken, wit overhemd met rood-zwart- geblokt vestje. Dit vestje inclusief clubembleem wordt gratis door de vereniging beschikbaar gesteld. Voor recreanten geldt het clubtenue niet.

 2. Damesmogeninplaatsvaneenpantaloneeneffenrokdragennietzijndevan(imitatie-)leer,rib- of spijkerstof.

 3. Junioren met een pantalonmaat voor jongeren kunnen dispensatie krijgen voor het dragen van een andere pantalon dan in dit lid bepaald. Deze dispensatie wordt verleend door het bestuur van het district waaronder die junior ressorteert???.

 4. Hetbovensteknoopjevanhetoverhemdmaglosgedragenworden.Eventuelebretelsdienenniet zichtbaar gedragen te worden.

 5. Schoenennietzijndesportschoenen,sandalen,slippersofklompen.Biljartvereniging De Voorstad Huishoudelijk Reglement

23. STICHTING

 1. Op 28 september 1977 is de stichting “Biljartcentrum De Dam” opgericht. De stichting beheert alle roerende en onroerende goederen.

 2. Definanciëlemiddelenkomenuitinkomstenuitconsumptieverkopenvandebarentafelverhuur.

 3. De bar valt onder het stichtingsbestuur dat zorg draagt voor de inkopen en de organisatie van het bargebeuren.

 4. Destichtingdraagtzorgvoorhetsleutelbeheervanhetgebouw.

 5. Deprijzenvandeconsumptieswordendoorhetstichtingsbestuurvastgesteld.

 6. De zaalnormen (zie lid 21) worden na afstemming met de verenigingen door de stichting vastgesteld

24. OPENINGSTIJDEN

Hierbij wordt verwezen naar de informatie van Stichting De Dam via de door hen gebruikte communicatie- en publicatie stromen.


25. TRANINGSTIJDEN

Vooralsnog niet van toepassing


26. COMPETITIE

 1. Elk lid kan in teamverband deelnemen aan de competitie van de KNBB, die gespeeld wordt in de periode van september t/m april. Opgave wordt gedaan via het inschrijvingsformulier dat elk lid ontvangt in de periode maart/april.
  Indeling geschiedt op basis van het moyenne. In sommige gevallen (dit ter beoordeling van het bestuur) kan hiervan worden afgeweken. Bij deelname verplicht men zich de regels van de bond te kennen (handboek KNBB in het clubgebouw aanwezig). Bij deze competitie is het verplicht om in tenue te spelen.

 2. Elklidkaninteamverbanddeelnemenaanderecreantencompetitie,diegespeeldwordtinde periode van september t/m april. Opgave wordt eveneens gedaan via het inschrijvingsformulier dat elk lid ontvangt in de periode maart/april.
  Indeling geschiedt op basis van het moyenne. In sommige gevallen (dit ter beoordeling van het bestuur) kan hiervan worden afgeweken. Bij deelname verplicht men zich de regels van de bond te kennen (handboek KNBB in het clubgebouw aanwezig).

  De verplichting bij lid a om in tenue te spelen is hier niet van toepassing.

 3. Boetes, opgelegd door de KNBB worden door de vereniging op de leden worden verhaald.1. NAAM, ZETEL EN DUUR

2. DOEL EN MIDDELEN

3. LEDEN

4. DONATEURS

5. BESTUUR

6. BESTUURSTAKEN

7. DE VOORZITTER

8. DE SECRETARIS

9. DE PENNINGMEESTER

10. OVERIGE BESTUURSLEDEN

11. DAGELIJKS BESTUUR

12. ALGEMENE VERGADERING

13. BESTUURSVERGADERING

14. COMMISSIES

15. CONTRIBUTIE

16. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

17. SCHORSING

18. AANSPRAKELIJKHEID

19. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

20.GEDRAGSREGELS

21. ZAALNORMEN

22. KLEDING

23. STICHTING

24. OPENINGSTIJDEN

25. TRAININGSTIJDEN

26. COMPETITIE

27. ONVOORZIENE VOORVALLEN

28. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. NAAM, ZETEL EN DUUR 

De vereniging draagt de naam: Biljartvereniging ‘De Voorstad’. 

De vereniging is gevestigd te Deventer. Speellocatie: De Dam, Walstraat 111, 7411 GL Deventer. 

De vereniging bestaat op neutraal levensbeschouwelijke grondslag. 

De vereniging is opgericht op 17 september 1943 en is voor onbepaalde tijd aangegaan. 
2. DOEL EN MIDDELEN 

De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van de keusport carambole. 

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het organiseren van wedstrijden en evenementen van de keusport carambole en het bevorderen van de deelname van haar leden aan die wedstrijden en evenementen; 


b. het verkrijgen van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, nader aan te duiden als KNBB; 


c. het verkrijgen van het lidmaatschap van de KNBB vereniging Carambole, nader aan te duiden als Sectievereniging Carambole. 
3. LEDEN 

De vereniging kent leden en donateurs. 

a. Leden van de vereniging zijn personen die na aanmelding als zodanig zijn aangenomen. De aanvraag tot toelating als lid dient schriftelijk bij een bestuurslid van de vereniging te worden ingediend 

b. Het bestuurslid vult een inschrijvingsformulier in dat door het aspirant-lid dient te worden ondertekend. Na een goedkeurend gesprek met het bestuur wordt hiervan kennis gegeven aan de leden via het infobulletin. 

c. Indien vijf of meer leden binnen vier weken met reële argumenten bezwaar maken om betrokkene als lid van de vereniging toe te laten, wordt betrokkene het lidmaatschap geweigerd. Het bestuur deelt de aanmelder binnen zes weken mee of hij al dan niet als lid is toegelaten. 

d. Degene die het lidmaatschap is geweigerd, kan tegen deze afwijzing niet in beroep gaan. 

a. Degene die als lid is afgewezen kan zich na een jaar opnieuw als lid aanmelden. 
4. DONATEURS 

a. Donateurs steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de bijdrage van donateurs is minstens de helft van de contributie die leden betalen. 

b. Donateurs mogen geen functie in de vereniging bekleden. Zij hebben geen stemrecht en zij kunnen uit het feit dat zij donateur zijn ook geen enkel recht ontlenen. 

c. Donateurs mogen zonder uitzondering het clublokaal bezoeken. Zij kunnen echter geen gebruik maken van de biljarts, behalve op uitnodiging en mits andere leden hier geen bezwaar tegen maken. 
5. BESTUUR 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie leden die door en uit de algemene vergadering worden gekozen. De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of verhindering wordt bij bestuursbesluit geregeld. 
6. BESTUURSTAKEN 

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen binnen zijn bevoegdheden volledig te behartigen. Als in de volgende artikelen een functionaris als “hij” of “hem” wordt aangeduid dient hiervoor in voorkomende gevallen “zij” of “haar” gelezen te worden. 
7. DE VOORZITTER 

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en sluit deze als hij meent dat de onderwerpen voldoende zijn behandeld. Hij is echter verplicht deze weer te hervatten als een derde van aanwezige leden dit wil. 
8. DE SECRETARIS 

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij een jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst, register of kaartsysteem bij, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. 
9. DE PENNINGMEESTER 

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en legt schriftelijk alle ontvangsten en uitgaven zodanig vast dat de financiële situatie van de vereniging altijd duidelijk en inzichtelijk is. Contante betalingen uit de verenigingskas worden door hem gedaan met gebruik van kwitanties. Gelden die niet nodig zijn ten behoeve van de lopende uitgaven, worden door hem belegd in overeenstemming met door het bestuur te stellen regels. 

Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij schriftelijk verslag uit over zijn beheer en dient hij een begroting in voor het nieuwe verenigingsjaar. 

De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene vergadering. 

Hij is verplicht de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken die de kascommissie van hem verlangt. Deze verplichting bestaat voor hem ook naar het bestuur dat hem altijd ter verantwoording kan roepen.
10. OVERIGE BESTUURSLEDEN 

Indien het bestuur naast een voorzitter, een secretaris en een penningmeester bestaat uit één of meerdere bestuursleden, bepaalt het bestuur welke taak ieder van de bestuursleden in het bijzonder zal hebben te vervullen. 
11. DAGELIJKS BESTUUR 

Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen dat wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur behandelt zaken die geen uitstel gedogen. Het deelt haar besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.
12. ALGEMENE VERGADERING 

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Ieder lid brengt in de algemene vergadering één stem uit. Een geschorst lid is niet stemgerechtigd. 


a. Het bijeenroepen van de algemene vergadering 

Jaarlijks wordt uiterlijk 30 juni een algemene vergadering gehouden. 

De oproep geschiedt door een mededeling in de officiële mededelingen van het bestuur of door een schriftelijke of elektronische oproep aan de leden. 

De termijn van de oproep bedraagt ten minste 3 weken vóór de datum van de vergadering. 

Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht. 

Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste 10% van de stemgerechtigde leden, het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen. 

Behalve in het in de vorige alinea bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een algemene vergadering wordt gehouden.


b. Toegang algemene vergadering 

Alle leden hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering. Voorts hebben toegang degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de vergadering van de algemene vergadering. 


c. Agenda 

Tegelijk met de oproep van de algemene vergadering wordt de agenda drie weken voor de dag 

van de algemene vergadering door publicatie in de officiële mededelingen of door toezending ter 

kennis van de leden gebracht. De agenda met bijbehorende stukken kunnen ook langs elektronische weg worden toegezonden voor zover zij over deze mogelijkheid beschikken. 


De agenda van de algemene vergadering bevat onder meer: 

a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering; 

b. het jaarverslag van het bestuur; 

c. het financieel verslag van het bestuur; 

d. het verslag van de kascommissie; 

e. het goedkeuren van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar; 

f. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur; 

g. het vaststellen van de contributie en van eventuele andere bijdragen; 

h. het goedkeuren van de (meerjaren)begroting voor het volgend boekjaar; 

i. het voorzien in vacatures; 

j. het behandelen van de agenda van de algemene vergadering van de Sectievereniging Carambole; 

k. de rondvraag. 


Uiterlijk twee weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste 3 leden een voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda van de algemene vergadering toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting. 

De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn 

vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist. d. Besluiten 

Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de vereniging worden genomen. 

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen. 


Besluiten in vergaderingen worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door leden uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid en wanneer schriftelijk is gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is. Ieder lid brengt in de desbetreffende vergadering één stem uit. Een lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Een lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd. 


De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over 

zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt. 


Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. 

Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt.


Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van 3 leden, die geen lid van het bestuur zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling. 

Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. 


Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.


e. Overige bepalingen: De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. 

De leden kunnen zich laten adviseren door deskundigen, die kunnen worden toegelaten tot de algemene vergadering. Over het toelaten van deskundigen tot de algemene vergadering wordt door de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen beslist. Deze deskundigen hebben uitsluitend gedurende de periode van beraadslaging over het onderwerp waarin zij deskundig zijn, toegang tot de algemene vergadering. 


Indien er een vacature is in het bestuur, vermeldt de agenda of de uitnodiging de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door zichzelf of op voordracht van drie andere leden voor of tijdens de algemene vergadering worden aangemeld. Zijn er geen tegenkandidaten, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen. 

 13. BESTUURSVERGADERING 

Bestuursvergaderingen worden naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden, belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet ten minste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 
14. COMMISSIES 

Kascommissie: De kascommissie bestaat uit twee leden. Ieder jaar treedt een der leden af, met dien verstande dat een lid maximaal twee jaren achtereen deze functie mag uitoefenen. 


De kascommissie onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van het bestuur en brengt daarvan verslag uit aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door deze gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. 

Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van lasten met 

toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de kascommissie. Goedkeuring 

strekt de leden van het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken. 


Andere commissies: Andere commissies kunnen door de algemene vergadering worden ingesteld. De commissies staan het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Bestuursleden kunnen, met uitzondering van de kascommissie, ook in commissies worden benoemd. Commissies worden op de jaarlijkse algemene vergadering voor een jaar gekozen. Aftredende leden zijn direct herkiesbaar met uitzondering van het bepaalde in het vorige lid. 
15. CONTRIBUTIE 

a. De contributie die de leden dienen te betalen wordt bij besluit van de algemene vergadering vastgesteld. Indien daartoe voor of tijdens een algemene vergadering geen voorstel wordt gedaan, worden de bestaande contributies gecontinueerd. 


b. Geen contributie hoeft te worden voldaan gedurende de periode waarover een lid is geschorst. 


c. Betalingen dienen éénmaal jaarlijks op factuur uiterlijk binnen 4 weken te worden betaald. 


d. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk plaats te vinden per 1 juli. De hieraan gekoppelde contributieverplichting eindigt per dezelfde datum: 1 juli. 


e. Het niet betalen van contributie kan een reden zijn tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, waarbij hoofdstuk 16 van toepassing is. 
16. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

a. Het lidmaatschap eindigt door: 


- schriftelijke opzegging door het lid; - overlijden van het lid; - royement door het bestuur. 

De bepalingen ten aanzien van dit onderwerp gelden ook voor donateurs. 

b. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 juli van het jaar door het lid schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te geschieden. Het lidmaatschap eindigt dan met ingang van dezelfde datum: 1 juli. 

c. Royement van een lid vindt plaats wanneer dit lid in strijd met reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of zich aan wangedrag schuldig maakt. 


Het bestuur stelt het betrokken lid bij aangetekend schrijven in kennis van het besluit tot royement met vermelding van de reden waarop dit berust. Het lidmaatschap eindigt met ingang van de datum van datering van de schriftelijke kennisgeving, tenzij het bepaalde in lid d van toepassing is. 

d. Het lid dat door het bestuur is geroyeerd heeft het recht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving, schriftelijk in beroep te gaan bij de secretaris. Zijn/haar bezwaar zal dan in de eerstvolgende algemene vergadering worden behandeld. Zolang in dit beroep niet is beslist, blijft het betrokken lid geroyeerd. 

e. Royement van een lid door het bestuur dient overigens in de eerstvolgende algemene vergadering te worden bekrachtigd. 

f. Degene die door het bestuur geroyeerd is, verliest onmiddellijk alle rechten van het lidmaatschap. Hij is echter gehouden, alle aangegane verplichtingen waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.
17. SCHORSING 

a. Ongeacht het bepaalde in artikel 16 is het bestuur bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar te schorsen. Als redenen voor schorsing komen in aanmerking: 

1. handelen in strijd met reglementen of besluiten van de vereniging; 

2. de vereniging op onredelijke wijze benadelen 

3. wangedrag; 

4. zonder afmelding niet verschijnen op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijdstippen. 


b. De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld. 


c. Het lid dat in overeenstemming met dit artikel is geschorst, heeft het recht binnen veertien dagen na bekendmaking schriftelijk in beroep te gaan bij de secretaris. Zijn bezwaar zal dan in de eerstvolgende algemene vergadering worden behandeld. Zolang in dit beroep niet is beslist, blijft het betrokken lid geschorst. 
18. AANSPRAKELIJKHEID 

De vereniging is niet aansprakelijk voor vergoeding van schaden door individuele leden veroorzaakt. 
19. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

a. Rechten leden: 

- Alle leden: gratis biljarten op één van de beschikbare biljarttafels in de grote zaal beneden. 

- Competitiespelers: voorkeursrecht op het spelen op de wedstrijdtafels in de bovenzaal. 

- het recht om een kennis, een collega, een mogelijk nieuw lid incidenteel gratis te introduceren op één van de beschikbare biljarttafels in de grote zaal beneden. 

- het recht om op basis van het lidmaatschap van de vereniging tegen betaling van het daarvoor geldende bedrag deel te nemen aan de KNBB-avondcompetitie. 

- het recht om op basis van het lidmaatschap van de vereniging tegen betaling van het daarvoor geldende bedrag deel te nemen aan de recreanten- c.q. dag-competitie. 

- het recht om op basis van het lidmaatschap van de vereniging tegen betaling van het daarvoor geldende bedrag deel te nemen aan de interne club-competitie. 


Attentie: Competitiewedstrijden, voorwedstrijden en finales KNBB en recreanten hebben altijd voorrang. Is tijdens één van deze wedstrijden 1 tafel vrij, dan kan alleen na overleg met de spelers van de andere tafel c.q. de functionerende wedstrijdleider, gebruik worden gemaakt van de vrije tafel. 

b. Verplichtingen leden: 

- De leden van de teams zijn als zodanig (als team) verplicht om de door de vereniging georganiseerde toernooien te ondersteunen d.m.v. arbitrage en/of schrijven van de betreffende wedstrijden. 

- Niet-competitie-spelende leden zijn als zodanig (als individueel lid) verplicht om de door de vereniging georganiseerde interne toernooien en interne competities te ondersteunen d.m.v. arbitrage en/of schrijven van de betreffende wedstrijden of anderszins gewenste ondersteuning. 

- Bij het niet nakomen van de verplichtingen, zonder dat hiervoor een redelijk excuus bestaat, zal een sanctie worden opgelegd van extra ondersteunende diensten zoals hierboven bedoeld 

- Bij het herhaaldelijk niet nakomen van verplichtingen zullen de sancties, benoemd in artikel 17 (schorsing) worden gehandhaafd. 

 20. GEDRAGSREGELS 

a. Er wordt van ieder een sportief gedrag en dito houding verwacht, ook als het eens een keer niet mee zit. 


b. Denk er steeds aan dat een ieder voor zijn plezier biljart speelt en draag er toe bij dat een ieder dat ook als zodanig kan ervaren. 


c. Alle deelnemers aan het biljarten worden geacht deze (gedrags)regels te kennen en na te komen. 
21. ZAALNORMEN 

a. Wanneer de wedstrijdtafels niet in gebruik zijn en beneden is alles bezet, is de barmedewerker bevoegd om alleen niet-competitie-spelende leden op de “wedstrijdtafels” te laten spelen. 

b. Komen er alsnog “competitie-spelende” leden om te trainen, dan worden de hiervoor bedoelde spelers vriendelijk verzocht om de partij uit te spelen of de tafel na 15 minuten vrij te maken. De barmedewerker dient dit vooraf aan de betalende bezoeker mede te delen. 

c. Men is verplicht tijdens het spelen om horloge, armband of andere scherpe sieraden om hand/pols af te doen. 

d. Er geldt een compleet rookverbod in het clubgebouw, behoudens een kleine afgeschermde afgesloten specifiek geventileerde ruimte in het midden van de zaal. 


e. Het serveren van consumpties in de zaal dient zodanig te geschieden, dat spelers en/of arbiter en/of schrijver daardoor niet worden gehinderd. 
22. KLEDING 

a. Bij het spelen van alle officiële wedstrijden dienen de spelers te verschijnen in de door de club voorgeschreven, zwarte pantalon, zwarte schoenen en -sokken, wit overhemd met rood-zwart-geblokt vestje. Dit vestje inclusief clubembleem wordt gratis door de vereniging beschikbaar gesteld. Voor recreanten geldt het clubtenue niet. Alleen bij PK-wedstrijden gelden de algemene KNBB-voorschriften. 


b. Dames mogen in plaats van een pantalon een effen rok dragen niet zijnde van (imitatie-)leer, rib- of spijkerstof. 


c. Junioren met een pantalonmaat voor jongeren kunnen dispensatie krijgen voor het dragen van een andere pantalon dan in dit lid bepaald. Deze dispensatie wordt verleend door het bestuur van het district waaronder die junior ressorteert. 


d. Het bovenste knoopje van het overhemd mag los gedragen worden. Eventuele bretels dienen niet zichtbaar gedragen te worden. 


e. Schoenen niet zijnde sportschoenen, sandalen, slippers of klompen.
23. STICHTING 

a. Op 28 september 1977 is de stichting “Biljartcentrum De Dam” opgericht. De stichting beheert alle roerende en onroerende goederen. 


b. De financiële middelen komen uit inkomsten uit consumptieverkopen van de bar en tafelverhuur. 


c. De bar valt onder het stichtingsbestuur dat zorg draagt voor de inkopen en de organisatie van het bargebeuren. 


d. De stichting draagt zorg voor het sleutelbeheer van het gebouw. 


e. De prijzen van de consumpties worden door het stichtingsbestuur vastgesteld. 


f. De zaalnormen (zie lid 21) worden na afstemming met de verenigingen door de stichting vastgesteld 
24. OPENINGSTIJDEN 

Hierbij wordt verwezen naar de informatie van Stichting De Dam via de door hen gebruikte communicatie- en publicatie stromen. 
25. TRANINGSTIJDEN 

Vooralsnog niet van toepassing.
26. COMPETITIE 

a. Elk lid kan in teamverband deelnemen aan de competitie van de KNBB, die gespeeld wordt in de periode van september t/m april. Opgave wordt gedaan via het inschrijvingsformulier dat elk lid ontvangt in de periode maart/april. Indeling geschiedt op basis van het moyenne. In sommige gevallen (dit ter beoordeling van het bestuur) kan hiervan worden afgeweken. Bij deelname verplicht men zich de regels van de bond te kennen (handboek KNBB in het clubgebouw aanwezig). Bij deze competitie is het verplicht om in tenue te spelen. 


b. Elk lid kan in teamverband deelnemen aan de recreantencompetitie, die gespeeld wordt in de periode van september t/m april. Opgave wordt eveneens gedaan via het inschrijvingsformulier dat elk lid ontvangt in de periode maart/april. Indeling geschiedt op basis van het moyenne. In sommige gevallen (dit ter beoordeling van het bestuur) kan hiervan worden afgeweken. Bij deelname verplicht men zich de regels van de bond te kennen (handboek KNBB in het clubgebouw aanwezig). De verplichting bij lid a om in tenue te spelen is hier niet van toepassing. 


c. Boetes, opgelegd door de KNBB worden door de vereniging op de leden worden verhaald. 


d. Elk lid kan deelnemen aan de door de bond te organiseren persoonlijke kampioenschappen (PK) van zowel de KNBB als de Recreantencompetitie. Opgave wordt gedaan via  het inschrijfformulier dat elk lid ontvangt in de periode maart/april.


e. Elk lid kan meedoen aan de clubkampioenschappen - voor zover georganiseerd - in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden.
27. ONVOORZIENE VOORVALLEN

Bij gevallen waarin het huishoudelijk regelement niet voorziet, beslist het bestuur.
28. HET HUISHOUDELIJK REGELEMENT

a. De inhoud van het huishoudelijke regelement is door de algemene vergadering van 8 mei 2019 vastgesteld en treedt op die datum in werking.


b. Door invoering van dit huishoudelijke regelement zijn eerdere (huishoudelijke) regelementen ondeldig geworden.